wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Systemy płatności

  • PayU

Statystyka

  • Ilość produktów: 967
  • Ilość kategorii: 129
  • Sklep odwiedziło: 44156 klientów
  • Sklep działa od: 12-01-2016

Regulamin

 
 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tylkokomp.pl
Sprzedającym jest  firma TylkoKomp Paweł Rudek z  siedzibą w Tychach ul. Orzeszkowej 1 .
Zarejestrowana pod numerem NIP:  zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Sprzedającym jest  Firma TylkoKomp Paweł Rudek dostępny pod adresem 43-100 Tychy ul.Orzeszkowej 1  prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 646-291-38-96  Regon: 363385102   zwany także zamiennie„Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonów :tel. kom. 506 768 808, 600 052 544, tel.stacj. (32) 704-72-43
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@tylkokomp.pl
     
§ 1 Definicje
 
1. Regulamin w zakresie usług świadczonychdrogą elektroniczną
jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usług isprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której  dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tylkokomp.pl ,
 za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.
     
§
2 Zasady ogólne
 
1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
   pod adresem www.tylkokomp.pl
 2.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie
   się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji  Zamówienia.
 3.  Sklep internetowy www.tylkokomp.pl , prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem    sieci Internet.
 4.  Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.tylkokomp.pl , są fabrycznie nowe,    oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie    wprowadzone na rynek polski.
 5.  W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym,którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów,    
Klient powinien  dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz    urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne    wymagania techniczne:
   a. przeglądarka internetowa;

- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,

- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,

- Google Chrome,

- Opera,

-Safari

z włączoną obsługą plików cookies


  
6.  Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
   np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i    inne prawa osób trzecich.
  
 
 § 3 Składanie zamówień

 1.  Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.tylkokomp.pl ,są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
     w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie  jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem.
 Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego
lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą
elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów
rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące
z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania
i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klien tmoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia  procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego  adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta .Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
 ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
   na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem
   lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji
 „za pobraniem”.
   
 § 4 Koszty i termin wysyłki
 
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie
  albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym
formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem
Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów
w siedzibie sprzedającego TylkoKomp Paweł Rudek  ul.Orzeszkowej 1   43-100 Tychy
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach
serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki
 „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem
online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków
na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient
może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.
     
§ 5 Płatności
 
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem
 na konto bankowe sklepu.
    § 6 Odstąpienie od umowy
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
 bez   podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, wterminie 10 dni(podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. Wprzypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,
 za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań
 audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych
 po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń,
 za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu
lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą
zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług
w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
    
& 7. Procedura reklamacji
 
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą
 na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach
sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej
przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez
autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach
internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną
z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.tylkokomp.pl
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej
niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 
  
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
 1. Administratorem bazdanych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2.Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zwiąku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”
Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego
korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie
wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@tylkokomp.pl
 c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym
czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
   
 § 9 Zmiana Regulaminu
 
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu
 za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  
  
§ 10 Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
 za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według
przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl